Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym
Politechnika Rzeszowska głównym laureatem konkursu Fundusze i Nauka


Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jako koordynator CZT AERONET Dolina Lotnicza została głównym laureatem konkursu Fundusze i Nauka w kategorii: Komercjalizacja badań z tytułu realizacji Projektu kluczowego  Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym.
Konferencja oraz uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia 2010 r. w Warszawie.
Kapituła ogólnopolskiego konkursu „Fundusze i Nauka” wręczyła również nagrody w kategorii Infrastruktura szkolnictwa wyższego a także Wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych.
 
Nagrodę dla Politechniki Rzeszowskiej odebrała dr hab. inż. prof. ndzw. Romana Ewa Śliwa kierownik Projektu kluczowego  "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane  w przemyśle lotniczym".       
Konkurs jest elementem projektu „Fundusze Europejskie dla Nauki – Nauka dla Polski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Laureaci konkursu oraz wyróżnieni zostaną objęci kampanią promocyjną, która obejmie: wydawnictwo albumowe promujące dobre praktyki oraz informacje w serwisach: www.naukawpolsce.pap.pl , www.funduszeonline.pl, www.proregio.org.pl a także artykuły   w prasie.

 

Zakład Elektroniki Fizycznej jest vwspółrealizatorem Projektu Kluczowego "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym"

- Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

- Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

- Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Celem projektu jest ukierunkowanie realizowanych prac badawczych w branży lotniczej na dziedziny, które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z SGPPL "Dolina Lotnicza".

Rozwiązania technologiczne, które powstaną w wyniku realizacji projektu, wpłyną na rozwój polskich firm lotniczych, podniesienie poziomu ich innowacyjności, a poprzez to rozwój gospodarki zarówno w skali regionalnej, jak i w skali kraju. Implementacja uzyskanych w projekcie wyników będzie służyć wzrostowi zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej zarówno w sferze B+R, jak i w sferze produkcji.

Program i rezultaty projektu dzięki unikalnemu sprzężeniu z przemysłem pozwolą na racjonalizację i zwiększoną efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na naukę. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET „Dolina Lotnicza”.

Koordynatorem projektu jest Politechnika Rzeszowska, a partnerami konsorcjum projektowego są: Politechnika Lubelska, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Lotnictwa, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Uniwersytet Rzeszowski współuczestniczy w realizacji następujących zadań badawczych:

- ZB 10 Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne części silnika.

- ZB 11 Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryształ, krystalizacja kierunkowa).


Koordynatorem z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego jest prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij.
Bieżące informacje o projekcie:http://pkaero.prz.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© 2009 M&Z